Monday, May 6, 2013

* * *

хөндий дүүрэн харц
өглөөний урь хагдарч
хөрш мэт зөрсөн миний эмээ
эмээ минь зөрсөн мэт хөрш
урьдын янзын
янзын урьдаар
эгшиглээд согтчихсон тэр
-амьдралд.